Utrop om bidrag til temanummer: Tekstproduksjon og skriving i barnehagen

2023-05-10

English text below.

Det produseres mange tekster i barnehagen både av barn og ansatte. Ettersom det er lite forskning på dette feltet, ønsker vi med temanummeret å sette søkelys på tekstproduksjon og skriving i barnehagen i et nordisk perspektiv. Økt kunnskap om tekstproduksjon og skriving i barnehagen vil ha betydning for barn og ansattes tekstkompetanse som del av bl.a. læring, danning, livsmestring og medborgerskap.

I dette temanummeret ønsker vi å samle ny empirisk forskning om tekstproduksjon og skriving med barnehagen som omdreiningspunkt. Vi ønsker bidrag som tematiserer barnehagens tekstkulturer, barns vei til literacy og ansattes tekstproduksjon. Artiklene kan for eksempel handle om barnehagebarns tekstproduksjon på papir eller skjerm eller ansattes tekstproduksjon på papir eller skjerm. Fokuset kan også være på samspill og samarbeid om tekstproduksjon og skriving mellom barn og ansatte i barnehagen. Studiene kan være næranalyser eller større oversiktsstudier.

Et temanummer som dette vil synliggjøre barnehagen som et viktig sted for utvikling av literacy hos barn så vel som ansatte. Dette kan bidra til å løfte frem tekstpraksiser som det fins relativt lite forskning på i et nordisk perspektiv, og som er relevante for samfunnet generelt. Målgruppen for temanummeret er barnehagelærerutdannere, lærerutdannere, forskere på denne tematikken i Norden og studenter og ansatte i barnehage og skole.

Tekstene skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. De skal følge retningslinjene for forfattere i NJLR. Hver artikkel vil bli vurdert av minimum to fagfeller.

Gjesteredaktører for dette temanummeret er Hilde Hofslundsengen (hilde.hofslundsengen@hvl.no), Christine B. Østbø Munch (cbom@dmmh.no) og Marit Semundseth (mse@dmmh.no).

Viktige datoer:

Frist for innsending av artikkel til Nordic Journal of Literacy Research for blind fagfellevurdering: 1. november 2023

Tilbakemelding fra fagfeller: 15. februar 2024

Innsendelse av revidert artikkel: 15. mars 2024

Innsendelse av siste versjon av artikkelen: 15. mai 2024

Artikkel til korrektur: august 2024

Publisering: november/desember 2024

Annen viktig informasjon:

Ved innlevering av manus, legg inn prefikset TEXT_ i prefiks- eller tittelfeltet.

Om gjesteredaktørene:

Hilde Hofslundsengen er professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har forsket mye på betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen for senere lese- og skriveutvikling, og sammenhengen mellom tidlig skriving og andre skriftspråklige ferdigheter i barnehagealder. Hun er en av grunnleggerne av forskergruppen Nordic Early Literacy Research som undersøker didaktikk og tidlig skriftspråk i Finland, Norge og Sverige, og medlem av forskergruppen Tekstproduksjon og skriving i barnehagen. Hun var redaktør på antologien Skriveutvikling og skrivevansker som kom ut i 2022.

Marit Semundseth er førstelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har forsket på barns tekstproduksjon og tidlige skriving både i barnehagen og i grunnskolens 1. klasse, og hun har publisert både vitenskapelige artikler og bokkapitler om denne tematikken. Semundseth var medredaktør for den vitenskapelige antologien Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning som kom ut for første gang i 2013. Hun har også forsket på barnehagens garderobetekster. Hun er én av initiativtakerne til opprettelsen av forskergruppen Tekstproduksjon og skriving i barnehagen.

Christine B. Østbø Munch er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har blant annet forsket på tekster i barnehagens garderobe. I tillegg har hun publisert artikler med et sosialsemiotisk blikk på barns meningsskaping i lek med lego og med populærkultur. Munch er én av initiativtakerne til opprettelsen av forskergruppen Tekstproduksjon og skriving i barnehagen.

 

Call for papers: Text production and early writing in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions

Children as well as staff produce a variety of texts in the ECEC institution. This special issue draws attention to text production and writing in ECEC institutions from a Nordic perspective. Increased knowledge about text production and writing in the ECEC institution will have an impact on children and staff's text competence as part of, among other things, learning, education, coping with life, and citizenship.

In this special issue, we wish to collect new empirical research on text production and writing with the ECEC as the pivot point. We welcome contributions that thematize the ECEC’s text cultures, children's pathways to literacy, and employees' text production. The articles can, for example, be about ECEC children's text production on paper or screen or employees' text production on paper or screen. The focus can also be on interaction and collaboration on text production and writing between children and staff in the nursery. The studies can be close analyzes or larger overview studies.

This special issue will highlight the ECEC institution as an important place for the development of children’s literacy as well as staff literacy. The aim is to emphasize textual practices on which there is relatively little research from a Nordic perspective. From a broader perspective, knowledge of literacy practices is also relevant to society in general. The target group for the special issue is teacher educators, researchers, students, and staff in ECEC institutions and schools.

The texts must be written in a Scandinavian language or in English. They must follow the NJLR author guidelines. Each article will be reviewed by a minimum of two peers.

Guest editors for this issue are Hilde Hofslundsengen (hilde.hofslundsengen@hvl.no), Christine B. Østbø Munch (cbom@dmmh.no), and Marit Semundseth (mse@dmmh.no).

Important dates:

Deadline for submitting articles to the Nordic Journal of Literacy Research for blind peer review: 1 November 2023

Peer review: 15 February 2024

Submission of revised article: 15 March 2024

Submission of the final version of the article: 15 May 2024

Article for revision: August 2024

Publication: November/December 2024

Other important information:

When submitting a manuscript, enter the prefix TEXT_ in either the prefix or title field.