Call för bidrag: Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår

2018-03-06

Call för bidrag till ett specialnummer av Nordic Journal of Literacy Research:

Tema: Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår

Forskning om läsning och skrivning sker idag inom många olika discipliner. Detta medför att mångskiftande teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser används för att beskriva utvecklingen av läsning och skrivning, deras praktik, och hur de används tillsammans. Denna variation i perspektiv ger rika möjligheter till en mer nyanserad förståelse för de komplexa aktiviteterna att läsa och skriva. Sådan välgrundad kunskap är nödvändig för att möta framtidens utmaningar – utmaningar för individen likväl som för klassrummet. För forskare inom läs- och skrivforskning är en av de stora utmaningarna att göra resultaten från de nya forskningsarenorna tillgängliga och relevanta för ett skolsammanhang.

Detta specialnummer vill samla nya, empiriska studier om läsning och/eller skrivning i ett nordiskt perspektiv. Vi söker studier som tillsammans representerar ett brett fält av vetenskapliga perspektiv på läsning och skrivning, och bidrag som särskilt fokuserar på hur forskningen som presenteras är relevant för läs- och skrivundervisning under skolans tidiga år (årskurs F–6, ca 6–12 års ålder). Vi välkomnar bidrag från många disciplinära områden, och tvärvetenskapliga ansatser är av särskilt intresse.

Vi tror att ett sådant specialnummer kan komma att utgöra en stor tillgång för dels forskare i de nordiska länderna, dels skolväsendet i vid bemärkelse: beslutsfattare, rektorer, lärarutbildare, lärarstudenter och inte minst verksamma lärare.

Texterna ska skrivas på ett skandinaviskt språk eller engelska, och följa riktlinjerna för artiklar i NJLR (antingen max 6000 ord eller 6–8000 ord, se https://nordicliteracy.net/). Varje artikel kommer att peer review-granskas av minst två forskare. Vi förväntar oss att bidragande författare kan vara peer review för en annan artikel i specialnumret.

Viktiga hållpunkter

1 maj 2018: Abstract (400 ord ), mejla till Tarja och Victoria. Slutligt avgörande om publicering tas efter review.
15 juni 2018: Besked om antagning
15 november 2018: Första version av artikeln
15 januari 2019: Review 1 på artikeln
15 mars 2019: Andra versionen av artikeln
1 maj 2019: Om nödvändigt review 2 på artikeln
15 augusti 2019: Sista version av artikeln

Publicering hösten 2019

Abstract meljas till 

Tarja Alatalo: tao@du.se

Victoria Johansson: victoria.johansson@ling.lu.se