Innenfor eller utenfor? En studie av engasjement hos tre 9.klasser i møte med litterære tekster som faglige problem

  • Margrethe Sønneland Universitetet i Stavanger

Abstract

I denne studien undersøkes variasjon i elevengasjement i 18 gruppesamtaler om litteratur i tre
9. klasser, iscenesatt som faglig problemløsing. Her introduseres intensitet som grunnlag for et
helhetsinntrykk av engasjementet i gruppene, og ulike former for flerstemt diskurs (Bakhtin, 1984)
og diskursive verdsettingsmekanismer (Gee, 2014a, 2014b) som grunnlag for å vurdere hvordan
elevene forholder seg til det de arbeider med. Disse kategoriene settes i dialog med etablerte
engasjementskategorier. Formålet med studien er todelt. Første del er knyttet til om det didaktiske
designet egner seg til å engasjere elever utover løsrevne enkeltkasus (jf. Sønneland & Skaftun,
2017). For det andre - med en forventning om at engasjementet vil variere når antallet kasus
øker - er interessen knyttet til nyanser og grensetilfeller i spørsmålet om elevene er innenfor eller
utenfor den faglige aktiviteten.

ABSTRACT

English title: In or Out? A Study of Three 9th Graders' Engagement in Regards to Literary Texts as Educational Problems

In this study, variation in student engagement is examined in 18 small-groups in 9th grade, when
they talk about literary texts. The activity is staged as disciplinary problem-solving. Intensity is introduced
as a way of describe and capture the overall impression of student engagement in the groups.
Through various forms of double-voiced discourse (Bakhtin, 1984) and the discursive building-task
significance (Gee, 2014, 2014) the analysis aims to assess how the students are relating to the task.
These categories are set in dialogue with established categories of engagement. The purpose of the
study is two-fold. Firstly, there is an interest in whether the didactic design is suitable for engaging
pupils beyond detached single-cases (see Sønneland & Skaftun, 2017). Secondly - with the
expectation that the engagement will vary when the number of cases is increasing - the interest is
related to nuances and boundaries in the question of whether the students are within or outside the
disciplinary activity.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-09-04
How to Cite
Sønneland, M. (2018). Innenfor eller utenfor? En studie av engasjement hos tre 9.klasser i møte med litterære tekster som faglige problem. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1129
Section
Original Research Articles
Keywords
litteraturdidaktikk, engasjement, faglig problemløsing, samtaler om litteratur, literary didactics, engagement, disciplinary problem-solving, talks on literature