Från källtext till elevtext - Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

  • Yvonne Hallesson Uppsala universitet
  • Pia Visén Linnéuniversitetet

Abstract

I artikeln analyseras 37 elevtexter i ämnet samhällskunskap skrivna av 19 svenska elever i årskurs
5 i det sista steget i ett undervisningsupplägg enligt läspedagogiken Reading to Learn. Syftet är att
synliggöra hur innehåll och textuella mönster från två lästa källtexter speglas i elevtexterna, samt
diskutera vad det kan säga om elevers insocialisering i en ämneslitteracitet. Resultaten visade att
alla elevtexter hämtar den övergripande strukturen och huvudsakliga genrestrukturen från källtexterna,
liksom vissa språkliga aspekter. Däremot visar elevtexterna på variation när det gäller
hur källtexternas innehåll hanterades och graden av självständighet gentemot det. I det avseendet
kunde tre grupper av elevtexter urskiljas, vilka kan sägas visa olika steg av insocialisering i ämneslitteraciteten.
Resultaten pekar på att undervisningsupplägget kan stödja elever att ta ett eller flera
steg in i en ämneslitteracitet, men att den styrda strukturen samtidigt kan begränsa elevers egna
reflektioner och kreativitet, beroende på hur uppgiften formulerats.

ABSTRACT

English title: From Source Text to Pupil Text - Traces of Topical Texts in Student Texts in a 5th Grade Level Class

In the article 37 student-texts written by 19 students in year five in Swedish middle school in the
subject of civics are analysed. The texts are written as the last step in a teaching cycle inspired by the
reading pedagogy Reading to Learn (R2L). The aim of the study is to reveal how content and textual
patterns from two subject texts the students have read are reflected and adapted in the student-texts,
as well as to discuss what those results can say about the students’ learning and socialisation into disciplinary
literacy. The results showed that all student-texts retrieve general textual structure as well as
main genre structure from the read texts, as well as some linguistic features, but that the student-texts
differed as to how students handled the contents from the source text. Three groups of texts could
be distinguished which can be regarded as three steps of socialisation into disciplinary literacy. The
results indicate that the teaching cycle within the R2L pedagogy can support students to take one or
more steps into disciplinary literacy. However, at the same time the strictly held structure might limit
students’ own reflections and creativity, depending on how the task is formulated.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-10-09
How to Cite
Hallesson, Y., & Visén, P. (2018). Från källtext till elevtext - Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1172
Section
Original Research Articles
Keywords
Ämneslitteracitet, Reading to Learn, mellanstadiet, samhällskunskap, diciplinary literacy, middle school, civics