Språk teller! Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke

  • Gro Ulland Høgskolen på Vestlandet
  • Marianne Røskeland HVL Høgskolen på Vestlandet
  • Rune Herheim Høgskolen på Vestlandet

Abstract

I denne artikkelen undersøker vi potensielle sammenhenger mellom skriving og forståelse i matematikkfaget.
Materialet består av 28 elevtekster der elever fra 7. og 10. trinn løser en regneoppgave
og skriver om hvordan de tenker og går frem for å løse den. Ved å analysere elevtekster har vi søkt
innsikt i hva elever vektlegger når de individuelt løser en oppgave skriftlig. Artikkelen har utspring
i erfaringer fra satsingen på Ungdomstrinn i utvikling, særlig med kunnskapsområdet skriving som
grunnleggende ferdighet. Der viste det seg at et fåtall av matematikklærerne ser på seg selv som
skrivelærere, noe som også støttes i forskningslitteraturen. Analysene av elevtekstene viser hvordan
elever posisjonerer seg som skrivere i matematikk gjennom språk, forklaringsmåte og utregning, og
hvordan de anvender ulike representasjoner. Avslutningsvis diskuteres forholdet mellom å forklare
og å tenke i elevtekstene. Vi finner at en kombinasjon av utregning og forklarende tekst gir mer
informasjon om elevens matematikkforståelse og holdning til faget enn utregningen med tall alene.
Skrivingen kan dessuten utvikle fagspråk og bidra til læring i matematikk. Vi finner også at selve
oppgavedesignet gir føringer for hvordan elevene løser oppgaven. I tillegg kan elevenes skriving gi
læreren et bedre utgangspunkt for å veilede elevene i matematikk.

ABSTRACT

English title: Language Counts! On How Pupils Solve, Think and Write About an Arithmetic Problem

In this article, we examine potential relations between writing and understanding in school mathematics.The material consists of 28 student texts in which students from 7th and 10th grade solve
a mathematical task and write about how they think and how they proceed in order to solve it. In
analyzing the student texts, we seek insight into what students emphasize when they individually
solve a written assignment. The article is based on experiences from a national priority program
on school development, in particular on the competence area “writing as a basic skill”. We found
that few of the mathematics teachers regarded themselves as writing teachers, which is in line with
the prevalent research literature. The analyzes of the student texts show how students position
themselves as mathematical writers through their use of language, by the way they explain, and
calculate, and how they use different representations. Finally, the relation between explaining and
thinking in the student texts is discussed. We find that a combination of calculation and explanatory
text provides more information about the student’s mathematical understanding and their attitude
towards the subject than calculations with numbers alone. In addition, writing can help students
develop a professional language and contribute to learning in mathematics. We also document how
task design can influence how the students solve a task, and how the students’ writing can provide
teachers with a better starting point for helping their students learn mathematics.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-10-16
How to Cite
Ulland, G., Røskeland, M., & Herheim, R. (2018). Språk teller! Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1256
Section
Original Research Articles
Keywords
skriving, matematikk, elevtekster, multimodalitet, matematikkforståelse, visualisering, posisjonering, fagspråk, oppgaveformulering, writing, mathematics, student texts, multimodality, mathematical understanding, visualization, positioning, professional language, task formulation