Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet

  • Anne Holten Kvistad NTNU Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
  • Hildegunn Otnes NTNU Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet

Abstract

I denne artikkelen tematiserer vi mottakerinstansen i skoleskriving, og hvordan denne realiseres i oppgaveformuleringer designet av lærere. Studien tar utgangspunkt i et oppgavemateriale fra Normprosjektet, hentet fra 3. – 7. trinn. I analysene kartlegger vi hvor tydelig mottakerinstansen kommer til uttrykk i oppgavene. Videre presenterer vi ulike kategorier mottakere og gir eksempler på disse. Blant annet ser vi på hvordan læreren er posisjonert som mottaker i skriveoppgavene, og drøfter den doble kommunikasjonssituasjonen som ligger i skolekonteksten. En av målsettingene er å studere oppgaver som er designet av lærere innenfor visse rammer i et forskningsprosjekt, og bruke funnene som utgangspunkt for mer generelle perspektiver. Vi ønsker med dette å igangsette en diskusjon i skriveforskningsmiljøet rundt forståelsen av begrepet autentisk skoleskriving og om hvem som skal være mottakere for elevers skriftlige tekster.

ABSTRACT

The recipient in school writing – A study of assignments in “Normprosjektet”.

In this article, we thematise the recipient in school writing, and how this is realised in the formulation of assignments by teachers. The study is based on assignment material for grades 3 to 7 in the project entitled Developing national standards for the assessment of writing – a tool for teaching and learning (Normprosjektet). In the analyses we map how clearly the recipient is expressed in the assignments. We also present different categories of recipients and give examples of them. Among other things, we look at how the teacher is situated as the recipient in the writing assignments, and discuss the double communication situation that lies in the school context. One of the objectives is to study assignments that are designed by teachers within certain parameters in a research project and use the findings as a basis for more general perspectives. In doing so, we want to initiate a discussion within the writing research community on the understanding of the concept of authentic writing in school and on who should be the recipient of the pupils’ written texts.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-11-28
How to Cite
Kvistad, A. H., & Otnes, H. (2019). Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1644
Section
Original Research Articles
Keywords
skriveundervisning, skriveoppgave, oppgavedesign, mottaker, writing instruction, writing assignment, assignment design, authenticity, recipient, audience, autentisitet