Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige

  • Sari Vuorenpää Uppsala universitet
  • Susanne Duek Karlstad universitet
  • Elisabeth Zetterholm Lindköpings universitet

Abstract

Den här studien handlar om en nyanländ elevs möte med svensk skola och kartläggningen av hennes litteracitet. Studien är en deskriptiv fallstudie inspirerad av etnografiska principer med bland annat videoinspelningar av kartläggningssamtal. I de inspelade samtalen deltar en elev, en förälder, tolk samt en kartläggare. Under samtalen ställs en stor mängd frågor men det ges inte mycket tid eller utrymme för utvecklande av svar, fördjupande frågor eller följdfrågor. Eleven ifråga kan tala flera olika språk och har haft såväl franska som arabiska som undervisningsspråk då hon har gått fem år i skola innan hon anlände till Sverige. Elevens tidigare erfarenheter av undervisning i litteracitet tycks vara begränsad till högläsning samt att skriva av text som läraren skriver på tavlan. Det blir därför svårt för henne att förstå frågor som kartläggaren ställer i samband med textläsning och textanalys under kartläggningen. I flera avseenden föreligger relativt stora skillnader mellan elevens tidigare skolerfarenheter och praktiken i skolan som väntar henne i Sverige.

Abstract

Mapping of a newly arrived pupil’s literacy in Sweden 

The focus of this study is a newly arrived pupil’s encounter with Swedish schooling and the mapping of her literacy skills. The study is a descriptive case study inspired by ethnographic principles including video recordings of the mapping conversations. The pupil, one of her parents, an interpreter and a mapper participated in the recorded conversations. During the conversations numerous questions were asked but there was little time or scope given to developing responses or for more in-depth or follow-up questions. The pupil speaks several different languages and has had both French and Arabic as a language of instruction. She has had five years of schooling before arriving in Sweden. Her experiences of education in literacy seem to be restricted to reading aloud and copying the teachers’ text from a blackboard. This is one reason why it is difficult for her to understand the mapper’s questions connected to reading texts and text analysis. It is obvious that there are considerable differences between her previous school experiences and the school that awaits her in Sweden.  

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Vuorenpää, S., Duek, S., & Zetterholm, E. (2019). Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.2012
Keywords
kartlägging, kartläggare, litteracitet, nyanländ elev, mapping material, newly arrived pupil, literacy