”Kan man köra en skottkärra med fyrkantigt hjul?” Läs- och skrivutvecklande praktiker i teknikundervisning i förskoleklass

  • Tarja Alatalo Dalarna universitet
  • Annie-Maj Johansson Dalarna universitet

Abstract

I den här studien är syftet att utveckla kunskap om läs- och skrivutvecklande sociala praktiker i teknikundervisning i en förskoleklass. Fyra tekniklektioner observerades med fokus på lärarens läs- och skrivutvecklande undervisning. Det teoretiska ramverket utgörs av Freebodys och Lukes resursmodell som beskriver läs- och skrivkunnighet som en uppsättning sociala praktiker. Dessutom analyseras huruvida läs- och skrivundervisningen är formaliserad, funktionaliserad eller om den är balanserad, det vill säga genomförs i sammanhang där formaliserad och funktionaliserad undervisning är i samspel med varandra. Resultatet visar att teknikundervisningen skapar rikliga möjligheter för elever att medverka i de sociala praktikerna i Freebodys och Lukes modell. Undervisningen är funktionaliserad och läraren undervisar inte explicit om språkets formaspekter eller om hur texters kommunikativa delar samspelar, utan det är oftast underförstått. Studien öppnar för en diskussion om förskoleklassens möjligheter att skapa läs- och skrivundervisning i balanserade sammanhang, för att stödja elevers läs- och skrivutveckling även när undervisningen har fokus på ämnesområden som teknik.

Abstract

“Can you drive a wheelbarrow with a square wheel?” Literacy practices in technology education in preschool class

The purpose in this study is to gain knowledge about literacy instruction by an expanded text concept during technology lessons in a preschool class. Four technology lessons were observed with focus on the teacher’s literacy instruction. Freebody and Luke’s four resources model, that describes literacy learning as a set of social practices, forms the theoretical starting point. Further, we analyze if the literacy instruction is accomplished by formal, functional or by integrated approaches, which means that the literacy instruction is embedded in a meaningful activity and studied in separate and structured contexts. We found that the technology lessons create rich opportunities for the students to participate in the social practices described in Freebody and Luke’s model. The instruction has a functional approach, and the teacher does not teach about the formal aspects of the language or about how communicative parts in text interplay, thus it is mostly implied. The study opens for a discussion about the opportunities for the preschool class to create literacy instruction in integrated contexts to support the students’ literacy development also when the teaching focus is on subject areas as technology.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Alatalo, T., & Johansson, A.-M. (2019). ”Kan man köra en skottkärra med fyrkantigt hjul?” Läs- och skrivutvecklande praktiker i teknikundervisning i förskoleklass. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.2018
Keywords
balancerad undervisning, läs- och skrivundervisning, sociala praktiker, sociokulturellt perspektiv, tekniklektioner, intergrated instruction, literacy instruction, four resources model, technology, social practices