Rom for muntlighet? Språklig tenking og tekstsamtaler i norskfagets literacy

  • Atle Skaftun Universitetet i Stavanger

Abstract

Artikkelen tar utgangspunkt i en forståelse av tale og skrift som sentrale tanketeknologier og et helhetlig perspektiv på literacy som tilgang til skriften, tekstmening og til diskursive fellesskap. Videre analyseres en literacy-hendelse fra en norsktime på andre trinn, hvor klassen samtaler om leseleksa. Alle elementene i en helhetlig leseopplæring innrettet mot elevenes utvikling inn i skriften, teksten og den faglige diskursen er til stede i eksempelet, men ikke desto mindre illustrerer eksempelet hvordan manglende blikk for sammenhengen mellom muntlighet og tenking hindrer at elementene kombineres til en meningsfull helhet. Mot dette bakteppet diskuteres muntlighetens plass i norsk og nordisk skolepraksis og utdanningsforskning, med blikket rettet mot framtidens skole.

Abstract

Dialogic space? Verbal thinking and text conversations in Norwegian L1 literacy

The starting point of this article is an understanding of oral and written language as thinking technologies and an integrated perspective on literacy, conceived of as access to writing, textual meaning and discursive communities. A literacy event is analyzed, from a grade two Norwegian (L1) lesson where the whole class is engaged in conversation about a reading assignment given as homework. All elements of an integrated reading education targeting student development into written language, text meaning and discursive community are present in the example. Nevertheless, the example also illustrates how the missing awareness of the connection between oral activity and thinking prevents the realization of the potential for integrating the elements of reading education into a meaningful, integrated whole. Against this backdrop, the place of oracy and dialogic activity in Norwegian and Nordic educational reseach and practice is discussed.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-07-06
How to Cite
Skaftun, A. (2020). Rom for muntlighet? Språklig tenking og tekstsamtaler i norskfagets literacy. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2022
Section
Original Research Articles
Keywords
helhetlig begrep om literacy, tanketeknologier, klasseromsdiskurs, tekstsamtaler, integrated concept of literacy, thinking thecnologies, classroom discourse, talk about texts