I litteraturlaboratoriet. Didaktisk praksis for litterær kompetanse

  • Lars August Fodstad NTNU Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
  • Maja Myhre Thomassen Sortland videregående skole

Abstract

Artikkelen undersøker i hvilken grad og på hvilke måter visse undervisningsaktiviteter legger til rette for utvikling av elevers utvikling av litterær kompetanse i norskfaget på videregående skole. Utgangspunktet er Sheridan Blaus modell for litterær kompetanse, som inkluderer de tre bestanddelene tekstuell literacy, intertekstuell literacy og performativ literacy. Som et premiss for modellen ligger synet på skjønnlitteratur som autentiske problem hvor elevleserne må lære seg vedvarende konsentrert oppmerksomhet, toleranse for usikkerhet, samt å takle uenighet i tolkningsfellesskap. Gjennom observasjon og intervjuer analyseres og drøftes elevenes respons på og opplevelse av litteratur- undervisningen, med vekt på elementer som nærlesning, notatskriving, ulike samtaleformer og metakognitiv refleksjon. Slik tilbyr studien en praksisnær utforskning av litteraturundervisning i norskfaget.

Abstract

In the Literature Laboratory.

Didactics for Literacy Competence This article explores to what extent and in what ways certain teaching activities facilitate the development of students’ literary competence in Norwegian upper secondary L1 education. The investigation’s point of departure is Sheridan Blau’s literary competence model, which includes the three components textual literacy, intertextual literacy, and performative literacy. This model’s main premise is an understanding of literature as authentic problems requiring the reading students to learn sustained concentrated attention, tolerance for uncertainty, and the ability to deal with disagreement in communities of interpretation. Through observation and interviews the students’ response to and experience with the literature instruction is analyzed and discussed, emphasizing elements such as close reading, note writing, different forms of conversation, and metacognitive reflection. Thus, the study offers a practice-oriented exploration of literature instruction in Norwegian L1 education.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-05-15
How to Cite
Fodstad, L. A., & Myhre Thomassen, M. (2020). I litteraturlaboratoriet. Didaktisk praksis for litterær kompetanse. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2042
Section
Original Research Articles
Keywords
litterær kompetanse, litteraturundervisning, Sheridan Blau, literary competence, teaching of literature