Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige

  • Maja Michelsen Høgskolen i Østfold

Abstract

Artikkelen tar for seg barns tekstproduksjon på Snapchat. Tekstmaterialet som ligger til grunn, er sekstisju snapper produsert av barn i alderen 9–15 år. Formålet er å undersøke hva som gjør at barna finner det meningsfullt å skape tekster i Snapchat-mediet. Et sentralt funn er at barna finner det å sette sammen ulike semiotiske ressurser meningsfullt i seg selv. Dette er likevel ikke motivasjonsfaktor alene. Motivasjonsfaktoren i verktøyet må ses i sammenheng med hva barna bruker verktøyet til. For det første er verktøyet egnet til å skape tekster som kan realisere mange ulike typer kommunikative formål, slik som å dokumentere hverdagshendelser, å gjøre avtaler, å sende hilsener, å fortelle fortellinger, å leke og å selvkommunisere. For det andre gir verktøyet barna mulighet til å fiksjonalisere de hverdagslige situasjonene de deltar i.

Abstract

Children’s text production on Snapchat. Multimodal responses to communicative expectations and fictionalization of everyday events

The article deals with children’s text production on Snapchat. The purpose is to investigate why children find it meaningful to create texts in this medium. The text material consists of Snapchat texts produced by children aged 9–15. A key finding is that the children find putting together various semiotic resources a main motivation in itself. However, this is not a motivating factor alone. The motivation factor of the tool must be seen in the context of what the children use the tool for. First, the tool is suitable for creating texts that can realize many different types of communicative purposes, such as documenting everyday events, making appointments, sending greetings, telling stories, playing and self-communicating. Second, the tool allows the children to fictionalize the everyday situations in which they participate.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-12-09
How to Cite
Michelsen, M. (2020). Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige . Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2059
Keywords
multimodality, children, Snapchat, barn, tekstkompetanse, multimodalitet, fiksjonalisering, fictionalization, literacy