Utforskende dialoger om to ungdomsromaner

  • Åsmund Hennig Universitetet i Stavanger

Abstract

Artikkelens formål er å undersøke hvordan elever initierer og utvikler sekvenser av utforskende dialog i elevstyrte litterære samtaler om to ungdomsromaner fra fritidskulturen. Bakgrunn for artikkelen er blant annet et ønske om bedre å forstå hvordan antatt interesse for og innlevelse i selvvalgte fritidstekster påvirker substansen i elevers litterære samtaler. Artikkelens empiriske grunnlag er analyser av lydopptak av litterære samtaler gjennomført av to grupper av elever på niende trinn, som del av en treårig studie av omfattende bruk av litterære samtaler på ungdomstrinnet. Det teoretiske grunnlaget består av transaksjonsteori (Jeffrey D. Wilhelm), teori om litterære samtaler og utforskende dialog (Harvey Daniels, Nancy Steineke, Neil Mercer, Douglas Barnes). Analysens sentrale funn er at utforskende dialoger her i hovedsak initieres av elevenes interesse for og innlevelse i de fiktive personenes mimetiske komponent og utvikles gjennom utveksling av perspektiver som også berører de fiktive personenes tematiske komponent. Elevenes skolering i litterære samtaler framstår også som en sentral medvirkende faktor.

Abstract

Exploratory talk about YA-fiction

The purpose of the article is to investigate how students initiate and develop sequences of exploratory talk in student-led literature circles about YA-fiction. The article seeks better understanding of how perceived interest in self-selected leisure texts affects the substance of students’ literature circles. The empirical basis for the article is analysis of audio recordings of literature circles conducted by two groups of students in grade 9, as part of a three-year study of extensive use of literature circles at secondary school. The theoretical basis consists of transaction theory (Jeffrey D. Wilhelm), theory of literature circles and exploratory talk (Harvey Daniels, Nancy Steineke, Neil Mercer, Douglas Barnes). The central findings of the analysis are that exploratory talk is mainly initiated by the pupils’ interest and immersion in the mimetic component of the fictional characters and is developed through the exchange of perspectives that also touch on the thematic component of the characters. Students’ education in literature circles also appears to be a key contributing factor.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-12-09
How to Cite
Hennig, Åsmund. (2020). Utforskende dialoger om to ungdomsromaner . Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2071