Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse.

  • Michael Tengberg Karlstad University
  • Gustaf Skar Norwegian University of Science and Technology

Abstract

Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter bedöms exempelvis sällan som antingen ”rätt” eller ”fel”. Istället tillämpas skalan eller bedömningsguiden för att fastställa i vilken utsträckning svaret uppvisar den efterfrågade kompetensen. I den här artikeln redovisas resultat från en studie av bedömarreliabilitet på öppna uppgifter i det nationella provets i svenska läsförståelsedel i årskurs nio.

För att undersöka i vad mån provsystemet skapar förutsättningar för god bedömarreliabilitet har sex lärare fått bedöma tre elevers lösningar av 14 öppna uppgifter, totalt 252 bedömningar. Analyserna innefattar konsensusestimat (procentuell samstämmighet och Cohens kappa) och konsistensestimat (ICC). Dessutom har kvalitativa analyser genomförts på uppgiftsnivå för att undersöka orsaker till låg bedömarreliabilitet för specifika uppgifter.

Resultaten från studien visar på moderata nivåer av bedömarreliabilitet, både ifråga om kappavärden (.73) och ICC (.82), vilket motsvarar en variation mellan bedömningarna som får stora konsekvenser för elevernas slutgiltiga provresultat. I artikeln diskuterar vi resultatens implikationer för rättvis bedömning av elevers läsförmåga i Sverige. Vi för också ett resonemang om olika sätt att stärka bedömarreliabiliteten det nationella provet i läsförståelse.

Published: 28 April 2016


Citation: Michael Tengberg and Gustaf B. Skar. ’’Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse.’’
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, 2016, pp. 1-18. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.230 1

Author Biographies

Michael Tengberg, Karlstad University
Ph.D., Associate Professor
Gustaf Skar, Norwegian University of Science and Technology
Ph.D., Associate Professor
Published
2016-04-28
How to Cite
Tengberg, M., & Skar, G. (2016). Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.230
Section
Original Research Articles
Keywords
bedömning, interbedömarreliabilitet, läsning, nationella prov, reliabilitet