Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole

  • Aslaug Fodstad Gourvennec Universitetet i Stavanger

Abstract

I en tid der den norske skolens oppdrag og rolle for fremtiden er oppe til diskusjon og revidering (NOU 2015:8), trer den kontinuerlige forhandlingen mellom fagenes tradisjon og nye strømninger tydelig frem. Denne artikkelen søker å bidra med kunnskap om sentrale aspekt i norskfagets litteraturarbeid ved å studere hvordan avgangselever i videregående skole fremstiller det som faglig praksis. I to retrospektive gruppeintervju rekontekstualiserer elever den litteraturfaglige praksisen de har møtt i skolen og sin egen utvikling innen rammene for denne. Artikkelen søker å besvare hvordan elevene beskriver praksisens deltakere, handlinger og ressurser, samt hvilke faglige kjerneverdier som strukturerer elevenes bilder av praksis. Studien viser at elevene peker på en spenning mellom rammer i undervisningen som leder i retning av og bort fra en form for faglig kjerne, og at de forholder seg ulikt til denne spenningen. På tross av ulike preferanser og forholdningssett, peker elevene sammen mot kombinasjonen av arbeid med utfordrende tekster over tid og med ulike arbeidsformer som situasjoner kjennetegnet av dybdeforståelse, tolkningsmangfold, kritisk tenkning og deltakelse – situasjoner som er i tråd med bildene elevene tegner av en faglig kjerne. Artikkelen argumenterer for viktigheten av å forstå elevene som deltakere i det litteraturfaglige praksisfellesskapet.

Published: 15 June 2016

Citation: Aslaug Fodstad Gourvennec ‘‘Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster
i videregående skole.’’ Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, 2016, pp. 1-18. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.271

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2016-06-15
How to Cite
Gourvennec, A. F. (2016). Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.271
Section
Original Research Articles
Keywords
litterær faglighet, fagspesifikk literacy, litteraturfaglig utvikling, litteraturdidaktikk