Forhandling om tekst og kontekst. En studie av 7. trinns-elevers meningsforhandling i intendert utforskende gruppesamtaler

Authors

  • Tone Holten Kvistad NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Irmelin Kjelaas NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Synnøve Matre NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2761

Abstract

Denne artikkelen undersøker hvordan et utvalg elever forhandler om mening i gruppesamtaler i norskfaget. Materialet er hentet fra en kasusstudie i en klasse der det ble gjennomført et ti-ukers undervisningsforløp med mål om å fremme elevenes samtaleferdigheter og spesifikt samtaleformen utforskende samtale (eng. exploratory talk) (Mercer & Littleton, 2007). Med et sosiokulturelt og dialogisk rammeverk, og bruk av begrepene samtaleramme (Goffman, 1974) og kontekstualiseringssignaler (Gumperz, 1982), analyseres tekstsamtaler i tre grupper mot slutten av undervisningsforløpet. Vi finner at elevene orienterer seg mot ulike samtalerammer og tar i bruk ulike interaksjonelle og innholdsmessige ressurser, slik at utforskingen blir mer sammensatt, kreativ og lekpreget enn det som ofte beskrives i teori og empiri om utforskende samtale (jf. f.eks. Mercer et al., 2019). Artikkelens formål er å belyse elevenes mangfoldige meningsforhandling, samt å diskutere ulike forståelser av hva utforskende samtale er og kan være i samtaler mellom elever.

Negotiation about text and context. A study of students’ peer interaction in intended
exploratory group talk

This article examines how a sample of seventh-grade students (12–13 years) negotiate meaning in peer group talk in Norwegian L1 lessons. The data is collected from a single case study in one classroom, where ten lessons were conducted to promote talk skills, specifically exploratory talk (Mercer & Littleton, 2007). With a sociocultural and dialogical framework, and the concepts of frame (Goffman, 1974) and contextualisation cues (Gumperz, 1982), we analyze text discussions in three peer groups from the end of the intervention. We find that the students orient themselves towards different talk frames and use different interactional resources and knowledge references, so that their ways to shared understanding become more complex, creative, and playful than what is often described in theory and empirical data on exploratory talk (cf. Mercer et al., 2019). The purpose of the article is to shed light on the complexity of students’ meaning negotiation, as well as to discuss different notions of what exploratory talk may entail in peer groups. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biographies

Irmelin Kjelaas, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har flerspråklighet og samtale som spesialfelt. Hun disputerte i 2016 med en avhandling om samtaler med enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet, og har deltatt i flere forskningsprosjekter om flerspråklige elever i skolen. For tiden jobber hun med et prosjekt om samtale i mottaksklasser for nyankomne minoritetselever. 

Synnøve Matre, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Synnøve Matre er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Fagfeltene hennes er språk- og tekstutvikling blant barn og unge, samtaleanalyse og skriveopplæring. Hun har deltatt i og ledet en rekke forskingsprosjekter innenfor disse fagområdene. For tiden er hun engasjert i et prosjekt om de yngste barnas skriveopplæring og skriveutvikling. Hun har arbeidserfaring fra grunnskole og lærerutdanning.  

 

Published

2021-11-10

How to Cite

Kvistad, T. H., Kjelaas, I., & Matre, S. (2021). Forhandling om tekst og kontekst. En studie av 7. trinns-elevers meningsforhandling i intendert utforskende gruppesamtaler. Nordic Journal of Literacy Research, 7(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2761

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

norskfaget, tekstsamtale, kontekstualisering, situert dialog, barnetrinnet, contextualization, situated dialogue, talk about text, upper primary level