Litteracitetspraktiker i vardags- och samhällsliv: Skriftspråksvanor hos svenska sfi-elever med kort eller ingen tidligare studiebakgrund

Authors

  • Åsa Wedin Högskolan Dalarna, Sverige
  • Annika Norlund Shaswar Umeå universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2797

Abstract

Syftet med denna artikel är att skapa kunskap om litteracitetspraktiker hos elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund inom svenska för invandrare. Med utgångspunkt i New Literacy Studies studeras elevernas tal om händelser, färdigheter och strategier som aktualiseras för dem i deras vardagsliv. Nio elever deltog i intervjuer som utgick från deras egna fotografier. Utifrån intervjuerna framträder en bild av elevernas användning av skrift för meningsskapande, deras litteracitetspraktiker. Engagemanget bland de intervjuade var stort i frågor som rörde ekonomi, liksom kreativiteten vad gäller att skapa strategier för att lösa frågor relaterade till skriftspråksanvändning, såsom vid inköp till hushållet. Där beskrev de intervjuade utvecklade strategier både för ekonomisk planering och kritiskt förhållningssätt som konsument. Relationer mellan undervisningen och maktrelationer i lokala diskurser framträder bland annat i form av elevernas beroende av välvilliga mediatorer och av digitala resurser som är kopplade till ekonomiska möjligheter. Alltför begränsade färdigheter riskerar att leda till en begränsning av samhälleligt deltagande och svårigheter med att utöva medborgerliga rättigheter. Genom att lärare får kännedom om strategier som eleverna använder i vardagslivet kan undervisningen utvecklas på sätt som gynnar elevernas andraspråksutveckling.

English abstract

Literacy practices in everyday life and society: Literacy habits among students studying Swedish for immigrants who have little or no previous schooling

The aim of this article is to contribute to knowledge about literacy practices among students studying Swedish for immigrants, who have little or no previous schooling. With a basis in New Literacy Studies, students’ talk about events, skills and strategies used in their everyday life is investigated. Nine students participated in the interviews and their own photographs were used as a basis for discussion. A picture emerged of their use of writing for creating meaning; their literacy practices. The participants were very interested in discussing money matters, and they suggested creative strategies for solving issues related to the use of written language in situations such as when making purchases for the household. Here the participants described well-developed strategies for managing money and being a discerning consumer. The relationship between teaching and power relations in local discourses is observed in the students’ dependence on benevolent mediators and on digital resources which are related to money. Limited proficiency can lead to a lack of societal participation and difficulty exercising one’s civil rights. By raising awareness among teachers about strategies that students use in everyday life, teaching can be developed in ways that benefit students’ second language development.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2021-11-10

How to Cite

Wedin, Åsa, & Norlund Shaswar, A. (2021). Litteracitetspraktiker i vardags- och samhällsliv: Skriftspråksvanor hos svenska sfi-elever med kort eller ingen tidligare studiebakgrund. Nordic Journal of Literacy Research, 7(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2797

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

Svenska för invandrare, litteracitetspraktiker, vuxnas skriftspråksvanor, Swedish for immigrants, literacy practices, literacy habits among adults