Lärare talar om textanvändning – en fallstudie av skriftpraktiker i läraryrket

Authors

  • Peter Ström Umeå universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.2952

Abstract

För lärare är texter och skriftpraktiker centrala inslag i den dagliga yrkesutövningen. Syftet med den här studien är att bättre förstå läraryrket och dess förutsättningar med fokus på textanvändning, och studien söker svar på hur några lärare i skolans senare år (7–9 och gymnasiet) beskriver, uppfattar och förhåller sig till läsande och skrivande inom yrket samt hur de beskriver skriftpraktiksanknutna utmaningar och resurser. Materialet för studien består av ljudinspelade fokusgruppsamtal. Studien finner att lärarnas samtal präglas av allmängiltiga resonemang om texter och textanvändning genom att lärarna fokuserar på aspekter som är relevanta för i princip alla skrivsituationer, till exempel tydlighet och textlängd. Vidare framträder bilden av att 7–9-lärarna har ett mer kollektivt orienterat förhållningssätt gentemot yrkets skriftpraktiker än vad gymnasielärarna har. Ifråga om skriftpraktiksanknutna utmaningar ser lärarna framför allt utmaningar i skrivandet av texter som de menar har indirekt undervisningsanknytning, och särskilt beskriver de utmaningar med att formulera sig på sätt så att mottagare inte blir upprörda. Av samtalen framgår också att de resurser som lärarna ser sig ha för att utveckla kompetens att hantera skriftpraktiksanknutna utmaningar utgörs av informella strukturer, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att de aktuella skriftpraktikerna
är centrala i deras yrkesutövning. 

Teachers discuss text usage – a case study of teachers’ opinions about literacy practices in the teaching profession
For teachers, literacy practices are central to their everyday work. The aim of this study is to better understand the teaching profession and it’s conditions with a focus on text usage. The study seeks to answer how some teachers in the school’s later years (7–9 and upper secondary school) describe, perceive and relate to professional literacy practices and how they describe literacy practices-related challenges and resources. Data consists of audio-recorded focus group discussions. Findings are that teacher’s discussions are characterized by generic perspectives on literacy practices, for example by focusing on clarity and text length. Furthermore, the teachers in years 7–9 seem to have a more collectively oriented approach to literacy practices than upper secondary teachers. In terms of challenges related to literacy practices, they focus on writing with an indirect connection to teaching, and they describe difficulties about formulating written texts in such a way that no reader gets upset. The conversations also show that the resources that the teachers perceive as available to them in developing literacy skills and for dealing with challenges related to literacy practices consist of informal support structures, which is interesting given that the relevant literacy practices  are central to their work.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-05-30

How to Cite

Ström, P. (2022). Lärare talar om textanvändning – en fallstudie av skriftpraktiker i läraryrket . Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.2952

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

skriftpraktiker, textanvändning, fallstudie, fokusgrupp, läraryrke, lärare, literacy practice, case study, focus group, teaching profession, teacher