Kritisk lesing i høyere utdanning: Hvordan forholder lærerstudenter seg til tekster som krever kritisk lesing?

Authors

  • Lisbeth Elvebakk OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Marte Blikstad-Balas Universitetet i Oslo, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3347

Abstract

Alle lærere har ansvar for å utvikle elevenes evne til å tenke – og lese – kritisk. For å lykkes med det, må de også kunne det selv. I artikkelen presenteres en studie som undersøker lærerstudenters kritiske lesing av et utvalg tekster distribuert via sosiale medier. Datamaterialet består av 58 lærerstudenters rapporterte bruk av sosiale medier, samt vurderingene deres av formål og pålitelighet i et utvalg autentiske tekster fra sosiale medier. Som framtidige lærere vil informantene i studien spille en vesentlig rolle i skolens arbeid med å utvikle barn og unges tekstkyndighet, og det er derfor interessant å vite mer om denne gruppens lesing og tekstforståelse. Funnene viser at utvalget av studenter har høy tillit til tekstene. De har utfordringer med å vurdere tekstenes pålitelighet og legger vage kriterier til grunn når de begrunner vurderingene sine. De legger stor vekt på subjektiv opplevelse av tekstene, på forkunnskap og synspunkter om temaet og på antakelser om avsenderens troverdighet. Funnene indikerer at lærerutdanningen ikke kan forutsette at studentene er kritiske lesere, og at kritiske perspektiver på tekst i større grad må inngå i utdanningen.

Critical reading in higher education: How are teacher students critical readers?
Teachers are responsible for developing students’ ability to think and to read critically. To succeed, they need to be critical readers. The article presents a study examining teacher students’ critical reading of texts distributed via social media. The data consists of 58 teacher students’ reported use of social media, as well as their assessments of purpose and reliability in a selection of texts. As future teachers, the informants in the study will play a significant role in the development of children’s and young people’s reading competence and text skills. Thus, it is interesting to know more about this group’s reading competences and understanding of texts. The findings suggest that the students have high confidence in the selected texts. They have challenges in evaluating the credibility of the texts, and they use vague criteria when justifying their evaluations. They place great emphasis on experience, prior knowledge and views on the topic, and on assumptions about the author’s reliability. The findings suggest that teacher educations cannot assume that all teacher candidates have the necessary critical literacy competence, and such competence should be emphasized in the education.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-10-17

How to Cite

Elvebakk, L., & Blikstad-Balas, M. (2022). Kritisk lesing i høyere utdanning: Hvordan forholder lærerstudenter seg til tekster som krever kritisk lesing?. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3347

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

lærerutdanning, digital tekster, kritisk literacy, teacher education, digital texts, social media, critical reading, critical literacy, sosiale medier, kritisk til nærming til tekst