Skriv til meg – utforsking av lærerstudenters mestringsforventning til egen skriveundervisning i begynneropplæringen

Authors

  • Bente Rigmor Walgermo Universitetet i Stavanger, Norge
  • Bjørn Arild Ersland Universitetet i Stavanger, Norge
  • Per Henning Uppstad Universitetet i Stavanger, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3459

Abstract

Forskning fremhever læreres positive selvoppfatning som en forutsetning for å kunne gi god lese- og skriveopplæring (Hodges et al., 2021); de må oppleve seg kompetente, ha handlingsrom og oppleve en tilknytning til arbeidet (Deci & Ryan, 2012). Selv om forskningslitteraturen innen motivasjon for skriving er omfattende og voksende (Camacho et al., 2021; Graham et al., 2018; Walgermo & Uppstad, under utgivelse), pekes det i litteraturen på at lærerutdannere ikke legger nok til rette for å styrke læreres positive selvoppfatninger knyttet til skriveopplæring (Cutler & Graham, 2008; Hodges et al., 2021). I denne artikkelen følger vi et autentisk undervisningsopplegg i lærerutdanningen og utforsker i hvilken grad det å gi lærerstudenter en innføring i å skrive tekster for barn i begynneropplæringen – ut over ordinær undervisning i lærerutdanningen – kan styrke studentenes forventning til egen engasjerende begynneropplæring. I et forfatterledet undervisningsopplegg fikk førsteårsstudenter i lærerutdanning en kort innføring i å skrive tekster for barn, før de selv skrev slike tekster og fikk tilbakemelding på disse. Studentenes mestringsforventning ble innhentet før og etter opplegget gjennom digitalt distribuerte spørreskjema. Som forventet opplevde studentene en signifikant økning i mestringsforventning for å skrive tekster for barn. Av større interesse er sammenhenger som kan peke mot et potensial for å styrke læreres beredskap for engasjerende begynneropplæring i klasserommet gjennom å lære å skrive tekster for barn. Diskusjonen drøfter denne muligheten i lys av teori om utvikling av mestringsforventning.

ENGLISH ABSTRACT 

Write to me – exploration of pre-service teachers’ self-efficacy for instructing beginning writers

Research has identified teachers’ positive self-beliefs as a prerequisite for their provision of highquality reading and writing instruction (Hodges et al., 2021): teachers must feel competent, have room for manoeuvre and feel engaged in their work (Deci & Ryan, 2012). There is an extensive and growing research literature on motivation for writing (Camacho et al., 2021; Graham et al., 2018), which has highlighted that teacher trainers do not give their students enough help and support to strengthen their positive self-beliefs when it comes to writing instruction (Cutler & Graham, 2008; Hodges et al., 2021). In this article, we follow an authentic teaching design in teacher training where the standard instruction included in the teacher-training programme was supplemented with an introduction to the writing of texts for children who are beginning readers. We explore whether this can help strengthen pre-service teachers’ belief that they will be able to provide engaging instruction to beginners. The teaching design in question involved a module led by a professional writer and targeting first-year students on the teaching programme, who first received a brief introduction on how to write texts for children and then wrote such texts themselves and received feedback on them. The pre-service teachers’ self-efficacy was measured before and after the module using digitally administered questionnaires. As expected, there was a statistically significant increase in their self-efficacy regarding the writing of texts for children. However, a more interesting finding is that certain circumstances suggest that learning how to write for children may help prepare pre-service teachers to provide engaging classroom instruction to beginners. In the Discussion, this possibility is considered against the background of theories on the development of self-efficacy.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2023-04-30

How to Cite

Walgermo, B. R., Ersland, B. A., & Uppstad, P. H. (2023). Skriv til meg – utforsking av lærerstudenters mestringsforventning til egen skriveundervisning i begynneropplæringen. Nordic Journal of Literacy Research, 9(1), 73–90. https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3459

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

mestringsforventning, skriving, begynneropplæring, lærerstudenter, forfatter, undervisningsopplegg