Barnehagens garderobe som et semiotisk landskap – og et sted for barns literacy?

Authors

  • Christine B. Østbø Munch Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Norge
  • Marit Semundseth Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Norge
  • Marit Holm Hopperstad Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3841

Abstract

Denne artikkelen undersøker barnehagens garderober som semiotisk landskap. Materialet består av totalt 1101 fotografier av tekster i tretten barnehagegarderober og samtaler med de ulike avdelingenes pedagogiske ledere om disse tekstene. Studien har to formål: Det første er å bidra til kunnskapsutvikling om garderoben som semiotisk landskap. Det andre er å diskutere hvordan dette semiotiske landskapet kan ha et didaktisk potensial for utvikling av barns literacy. Studien plasserer seg innenfor et sosialsemiotisk rammeverk (Halliday, 1998; Halliday & Matthiessen, 2014; Kress, 2010). Vi analyserer frem og diskuterer barnehagens garderobe som et komplekst semiotisk landskap (Jarowsky & Thurlow, 2010) bestående av ulike tekstprodusenter, variasjon i utformingen av tekstene og med tekster som utfører ulike kommunikative handlinger. Videre drøfter vi hvordan dette semiotiske landskapet kan bidra til spontan og eksplorativ literacy i barnehagen, hvordan barnehagelærere kan involvere barn i tekstproduksjon, og hvordan barns tekster kan få ytterligere plass i det semiotiske landskapet som garderoben utgjør. 

English abstract

The ECEC’s changing room as a semiotic landscape – and a place for childrens’ literacy?
This article examines the ECEC’s changing room as a semiotic landscape. The material consists of a total of 1,101 photographs of texts in thirteen ECEC changing rooms and conversations with the various departments’ ECEC teachers about these texts. The study has two purposes: The first is to contribute to the development of knowledge about the changing rooms as a semiotic landscape. The second is to discuss how this semiotic landscape can have a didactic potential for the development of children’s literacy. The study is placed within a social semiotic framework (Halliday, 1998; Halliday & Matthiessen, 2014; Kress, 2010). We analyze and discuss the ECEC changing room as a complex semiotic landscape (Jarowsky & Thurlow, 2010) consisting of different text producers, variation in the design of the texts and with texts performing various communicative acts. In addition, we discuss how this semiotic landscape can contribute to spontaneous and exploratory literacy in ECEC institutions, how ECEC teachers can involve children in text production, and how children’s texts can be included within the semiotic landscape of the changing room. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-09-28

How to Cite

Munch, C. B. Ø., Semundseth, M., & Hopperstad, M. H. (2022). Barnehagens garderobe som et semiotisk landskap – og et sted for barns literacy?. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3841

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

text, ECEC institutions, didactics, social semiotics, sosialsemiotikk, tekst, barnehage, tekstkompetanse, didaktikk