Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation

Abstract

Via Internet har elever möjlighet att söka information om de flesta ämnen, samtidigt har ansvaret för att bedöma tillförlitligheten av den funna informationen i större grad hamnat hos eleven. Utvärdering av källinformation och förståelse av innehåll i dokument är växelvis beroende av varandra. Elever behöver således uppmärksamma samt använda tillgänglig meta-information om dokument vid läsning och tolkning av innehåll för att konstruera en integrerad mental modell över flera dokument. I denna studie har det via intervjuer undersökts hur gymnasielärare i Norge och Sverige förhåller sig till undervisning i källhantering och kritiskt granskande av källor. Dessutom undersöktes ifall de två grupperna av lärare resonerade likartat eller ej, då de nationella styrdokumenten skiljer sig åt. Intervjuerna har analyserats tematiskt. Två huvudteman identifierades. De norska lärarna reflekterar över hur kritiskt läsande och kritisk källhantering passar eller inte passar in i norskämnet, medan de svenska lärarna talar om att uppfylla kunskapskrav från läroplanerna gällande dessa företeelser. Att medvetet använda källinformation för att predicera, granska och utvärdera innehåll vid läsning och därmed skapa en integrerad mental modell över flera dokument förekommer sparsamt. Den senare strategin bör främjas i ett informationssamhälle där motstridiga texter av skiftande kvalitet och relevans publiceras på internet.

(Published: 25 September, 2017)

Citation: E.W. Brante and E.S. Lund. “Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation” Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, 2017, pp. 1–18. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v3.671

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biographies

Eva Wennås Brante, Oslo University
PhD, postdoctor at Institutt for pedagogikk, Oslo University
Elisabeth Stang Lund, Oslo University
Phd, Institutt for pedagogikk
Published
2017-09-25
Section
Original Research Articles
How to Cite
BRANTE, Eva Wennås; STANG LUND, Elisabeth. Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation. Nordic Journal of Literacy Research, [S.l.], v. 3, n. 2, sep. 2017. ISSN 2464-1596. Available at: <https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/671>. Date accessed: 15 dec. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v3.671.