Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation

Abstract

Via Internet har elever möjlighet att söka information om de flesta ämnen, samtidigt har ansvaret för att bedöma tillförlitligheten av den funna informationen i större grad hamnat hos eleven. Utvärdering av källinformation och förståelse av innehåll i dokument är växelvis beroende av varandra. Elever behöver således uppmärksamma samt använda tillgänglig meta-information om dokument vid läsning och tolkning av innehåll för att konstruera en integrerad mental modell över flera dokument. I denna studie har det via intervjuer undersökts hur gymnasielärare i Norge och Sverige förhåller sig till undervisning i källhantering och kritiskt granskande av källor. Dessutom undersöktes ifall de två grupperna av lärare resonerade likartat eller ej, då de nationella styrdokumenten skiljer sig åt. Intervjuerna har analyserats tematiskt. Två huvudteman identifierades. De norska lärarna reflekterar över hur kritiskt läsande och kritisk källhantering passar eller inte passar in i norskämnet, medan de svenska lärarna talar om att uppfylla kunskapskrav från läroplanerna gällande dessa företeelser. Att medvetet använda källinformation för att predicera, granska och utvärdera innehåll vid läsning och därmed skapa en integrerad mental modell över flera dokument förekommer sparsamt. Den senare strategin bör främjas i ett informationssamhälle där motstridiga texter av skiftande kvalitet och relevans publiceras på internet.

ABSTRACT

English title: Education in a Complex Textual World: An Interview-Based Study of Swedish and Norwegian Physical Education Teachers' Views on Education in Critical Reading and Evaluation of Sources

In a modern textual world, the internet provides students with access to a wide range of information resources. Meanwhile, it is often up to the individual student to evaluate the quality of documents found on the internet. Reading, understanding and evaluating content information is dependent on attending to and evaluating source information. Therefore, students need to use documents’ source information, along with documents’ content, to construct an integrated mental model based on multiple document reading. Based on this, we set out to interview Norwegian and Swedish upper secondary school teachers. The topic was how they approached teaching critical reading and sourcing skills in the classroom. Furthermore, we examined whether the Norwegian and Swedish teachers approached the topic of critical reading and sourcing differently. If so, could these differences be connected to differences in the national steering documents? Interviews were analyzed thematically. Two main themes were identified. Norwegian teachers talked about whether or not teaching critical reading and sourcing skills was in line with the curricula, The Swedish teachers, on the other hand, were concerned with proficiency requirements and exam results. Sourcing skills can be seen as crucial in a complex information society, where the quality of information provided varies enormously.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biographies

Eva Wennås Brante, Oslo University
PhD, postdoctor at Institutt for pedagogikk, Oslo University
Elisabeth Stang Lund, Oslo University
Phd, Institutt for pedagogikk
Published
2017-09-25
How to Cite
Brante, E. W., & Stang Lund, E. (2017). Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.671
Section
Original Research Articles
Keywords
kritiskt läsande, kritisk källhantering, intervjuer, gymnasieskola