Diskurser om skrivande i styrdokument för svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning

Authors

  • Clara Palm Göteborgs universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3529

Abstract

Ämnet svenska som andraspråk syftar till att ge elever den språkliga beredskap som krävs för att få tillgång till studie-, yrkes-, samhälls- och vardagsliv i Sverige. Centralt är därför att utveckla en allsidig skriftspråklig kompetens. I den här artikeln undersöks vilka diskurser om skrivande som återfinns i de läro-, kurs- och ämnesplaner som reglerar ämnet svenska som andraspråk inom vuxenutbildning. Materialet analyserades med hjälp av Ivaničs (2004) diskursanalytiska verktyg. Resultaten visar att det trots skrivandets allt större betydelse i samhället är få delar i styrdokumenten som explicit rör skrivande. Totalt sett återfanns fler diskurser på grundläggande än på gymnasial nivå, men det är begränsat till ett fåtal diskurser. Analysen indikerar att ämnet omgärdas av en övergripande nyttodiskurs på gymnasial nivå, där skrivandet framför allt ska komma eleven till gagn i ett vidare akademiskt studieliv. På båda nivåer ges individens egna mål med skrivandet ett begränsat utrymme, liksom skrivande för kreativa syften. Ett kritiskt perspektiv i relation till skrivande saknas. På gymnasial nivå har skrivande för vardags- och samhällsliv därutöver en nedtonad betydelse. Artikeln föreslår att en bred skrivundervisning med tydligare vägledning i såväl styrdokumentens ämnesinnehåll som betygskriterier kan öka förutsättningarna för elever att utveckla en hög skriftspråklig kompetens.

ENGLISH ABSTRACT

The discourses of writing in the syllabus of Swedish as a second language at secondary and upper secondary levels within the municipal Swedish adult education

This study set out to investigate what discourses of writing dominate the syllabus of Swedish as a second language at secondary and upper secondary levels within the municipal adult education in Sweden. The material was analyzed using Ivanič’s (2004) discourse analytical framework. The results show that writing is given limited space in the syllabus. Although, in total, more discourses were found at the secondary than at the upper secondary level. The analysis indicates that the subject is surrounded by an overall discourse of usefulness, especially at upper secondary level, where writing above all should benefit the student for future studies and a professional life. The individual’s own goals with writing are secondary, as well as writing for creative purposes. A critical perspective in relation to writing is also lacking. This article proposes that the syllabus should give writing a greater space with clearer guidance in both subject content and knowledge requirements to provide students with conditions to develop a high level of written language competence. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2023-03-28

How to Cite

Palm, C. (2023). Diskurser om skrivande i styrdokument för svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning. Nordic Journal of Literacy Research, 9(1), 21–38. https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3529

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

andraspråksutbildning, andraspråksskrivande, komvux, skrivdiskurser, litteracitet, second language writing, second language education, curriculum studies