Aspekt som analytisk tilnærming til utforskende elevtekster

  • Sindre Dagsland NTNU Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet

Abstract

Når elever blir bedt om å utforske noe i en skriveoppgave kommer det til syne en spenning mellom det utforskende som prosess eller produkt: En utforskende tekst (som tekstlig produkt) og en utforskende aktivitet (prosess) er ikke nødvendigvis det samme. Artikkelen undersøker hvordan denne spenningen kan belyses gjennom det språklige fenomenet «aspekt». Aspektbegrepet handler om hvordan handlinger og prosesser kan ses på som avsluttede (perfektive) eller vedvarende (imperfektive), og artikkelen undersøker hvordan elever posisjonerer seg i etterkant av avsluttede eller som del av vedvarende utforskingsprosesser i tekstene de skriver. Gjennom aspektanalyse av tre elevtekster skrevet i matematikkfaget belyses det problematiske ved forståelsen av Skrivehjulets skrivehandling «å utforske», og hvordan aspekt kan være en nyttig inngang til å forstå hva det å utforske kan innebære i skriving. Det teoretiske grunnlaget i artikkelen utvider forståelsen av aspektkategorien fra en lokalsemantisk til en kontekstuell forståelse. Artikkelen har dermed to hovedanliggender: Å utvikle en analytisk tilnærming basert på det språklige fenomenet «aspekt» som relevant inngang for analyse av elevtekster, og å diskutere utfordringer ved utforskingsbegrepet i modellen Skrivehjulet.

ABSTRACT

English title: Aspect as an Analytical Approach to Exploratory Texts

When pupils are asked to explore something in writing, a tension between exploration as a product or a process emerges: An explorative text (product) and an explorative activity (process) isn’t necessarily the same thing. The article explores a claim that this tension can be shed light on through the linguistic term ‘aspect’. The concept of aspect regards how acts and processes are interpreted as completed (perfective) or ongoing (imperfective), and the article explores how pupils position themselves as part of completed or ongoing explorative processes in their texts. Through an aspectual approach to three pupils’ texts, the article sheds light on challenges regarding The Wheel of Writing’s act of writing ‘to explore’ and shows how aspect can be a useful approach to the understanding of what explorative writing can be. The theoretical grounding of the article expands the understanding of aspect from a local-semantic to a contextual one. Thus, the article has two main goals: to develop an analytical approach to pupils’ texts based on the linguistic term aspect, and to discuss challenges and tensions related to the concept of exploration in the model The Wheel of Writing

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-10-07
How to Cite
Dagsland, S. (2019). Aspekt som analytisk tilnærming til utforskende elevtekster. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1458
Section
Original Research Articles
Keywords
skriveforskning, aspekt, anvendt språkvitenskap, posisjonering, skrivehjulet, elevtekstanalyse, skriveopplæring, literacy