Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal

Authors

  • Catharina Tjernberg Karlstads universitet, Sverige
  • Karin Forsling Karlstads universitet, Sverige
  • Carin Roos Högskolan Kristianstad, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2044

Abstract

Studiens syfte är att analysera lärares reflektioner kring design av skrivundervisning under tidiga skolår, med fokus på stödjande multimodal och meningsskapande interaktion. I studien genomfördes fokusgruppsamtal med lärare som undervisar i förskoleklass, lågstadium och med specialpedagogiska insatser vid fyra skolor i två svenska kommuner. Designorienterade teorier har använts för att analysera lärares berättelser om skrivlärande i relation till de förutsättningar som skapas. Designorienterade teorier fokuserar på formgivning av undervisnings- och lärandeprocesser. Med utgångspunkt i designteoretiska resonemang visar resultaten fyra resultatområden när det gäller skrivundervisning och skrivlärande: 1) lärarna menar att de använder multimodala arbetssätt, vilket de särskilt tycker stimulerar pojkars skrivande, 2) de både utgår ifrån och tror på ett kollaborativt skrivlärande som främst syns i det stödjande arbetet, där 3) lärares didaktiska flexibilitet framträder som särskilt viktig. Slutligen synliggörs 4) lärarnas implicita uppfattning om att skrivande är lättare att börja med än läsande. Mer explicit syns detta i lärarnas entusiasm över elevernas skrivande och speciellt pojkarnas. De uttrycker också att skrivandet fungerar stimulerande och upplevs lustfyllt. I studien synliggörs hur kreativt skrivande där eleverna har agentskap kan främja elevernas positiva självbild. Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna berättar om en praktik som utgår inte bara från texten eller samtalet som de primära uttrycksformerna för lärande och meningsskapande, utan även från en social literacypraktik där olika resurser används med hög grad av flexibilitet.

English abstract

Design for multimodal and creative writing lessons in early school years – Teacher reflects in focus group discussions

This article reports on a study aiming to analyse teachers’ reflections on the design of teaching writing in the early school years with focus on supportive multimodal and meaning-making interaction. The study is based on focus group interviews with teachers in preschool classes, first years in primary school and special needs teachers at four schools in two municipalities. The theoretical reference frame draws on design-oriented theories to analyse teachers’ stories about learning to write in relation to the existing conditions for learning. Design-oriented theories focus on the planning of the teaching and learning processes. The analysis resulted in four themes concerning teaching and learning writing: 1) teachers express they use multimodal design, which seems to stimulate especially the boys’ writing, 2) teachers’ belief in a collaborative teaching, which is visible in the supportive work, in which 3) teachers’ didactic flexibility appears especially important. Finally, findings suggest 4) preferences for writing over reading as the easier start. More explicitly, this is visible in teachers’ enthusiasm about the pupils’ and especially the boys’ writing activities. In addition, the teachers express that writing is perceived as pleasurable and stimulating. The study thus highlights that creative writing in which pupils have agency can promote their positive self-image. In conclusion the teachers’ stories tell us about a teaching practice that not only deals with texts or conversations as the primary forms of expression of learning and meaning-making, but about a social literacy practice in which different resources are used with a high degree of flexibility.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2020-07-01

How to Cite

Tjernberg, C., Forsling, K., & Roos, C. (2020). Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2044

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

literacy, multimodality, writing power, writing fluency, transformation competence, collaborative learning to write, multimodalitet, skrivkraft, skrivflyt, transformationskompetens, kollaborativt skrivlärande