Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre

Authors

  • Vibeke Lorentzen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Mari-Ann Igland Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Randi Solheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2072

Abstract

Denne artikkelen er basert på en studie av et utvalg ressurser om skriving i naturfag, hentet fra nettsidene til Skrivesenteret og Naturfagsenteret. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet inngår skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag, som en gjennomgående og tverrfaglig kompetanse. De nasjonale sentrene skal, ifølge sine mandat, støtte skolene i arbeidet med å implementere de grunnleggende ferdighetene. Spørsmålet vi søker svar på i denne artikkelen, er hvordan fagrelevant skriving og skriveopplæring er forstått og formidlet i nettressurser fra de to sentrene. Analysene viser at faginnhold og faglige uttrykk vektlegges på ulike måter, noe som kan knyttes til ulike syn på faglig literacy. Mens Naturfagsenterets skrivedidaktiske ressurser primært presenterer fagovergripende perspektiver på skriving i naturfag, legger Skrivesenteret i større grad vekt på fagspesifikke språktrekk og uttrykksmåter. Disse funnene blir drøftet i lys av literacy-forskning og utdanningspolitiske endringer.

English abstract

English title: Writing in science education: An analysis of web-based resources from two national centres

This article is based on a study of web-based resources for writing in science education, published by The Norwegian Centre for Science Education and the Norwegian Centre for Writing Education and Research. The Norwegian Curriculum includes writing as a basic skill in all subjects, as a comprehensive and interdisciplinary competence. The national centres should, according to their mandates, support schools in their efforts to implement the statutory basic skills. The question we seek answer to in this article, is how disciplinary writing and writing education is understood and communicated in the two centres’ web resources. The analysis shows that subject content and subject discourse are emphasized in different ways. This can be related to different perspectives on academic literacy. While the Norwegian Centre for Science Education’s writing resources primarily present generic perspectives on writing, the Writing Centre places greater emphasis on linguistic and textual features of scientific texts. These findings are discussed against a backdrop of literacy research and educational policies.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2021-01-04

How to Cite

Lorentzen, V., Igland, M.-A., & Solheim, R. (2021). Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre. Nordic Journal of Literacy Research, 6(4). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2072

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

naturfagundervisning, skriveopplæring, fagspesifikk literacy, skriving som grunnleggende ferdighet, utdanningspolitikk, New Literacy Studies, science education, writing instruction, subject spesific literacy, writing as key competence, educational policies