Ett svenskt akademiskt vokabulärtest – revidering, validering och förslag på vidareutveckling

Authors

  • Marcus Warnby Stockholms universitet, Sverige
  • Hans Malmström Chalmers tekniska högskola, Sverige
  • Camilla Bardel Stockholms universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3282

Abstract

Ett akademiskt ordförråd betraktas generellt som oumbärligt för akademisk litteracitet, t.ex. för att läsa och förstå akademiska texter. Bedömning av akademisk ordkunskap kan vara relevant i en rad utbildningssammanhang. Syftet med den här studien var att validera ett flervalstest av receptivt svenskt akademiskt ordförråd. Ur ett befintligt frekvensbaserat ordnivåtest extraherades ett svenskt akademiskt vokabulärtest (SAVT). SAVT mäter akademisk ordkunskap utifrån En svensk akademisk ordlista, ESAO. Förstudier följdes av revideringar av SAVT. Därefter administrerades testet tillsammans med en enkät med frågor om social och språklig bakgrund samt självskattad språklig kompetens till 551 gymnasieelever i högskoleförberedande program. Statistiska och lexikala analyser av resultaten genomfördes. Reliabilitet och variation var tillräckligt goda för att kunna diskriminera testdeltagares olika kunskapsnivåer på gruppnivå. En positiv samvariation mellan testresultat och självskattad läsförmåga samt testresultatskillnader mellan grupper av olika kön och förstaspråk stärkte validitetsargumentet. De lexikala analyserna visade att ordens frekvens och polysemi, liksom nyansskillnader i betydelse mellan vissa alternativord, kunde innebära särskilda svårigheter för testdeltagarna, vilket kan ses som typiskt för en testgrupp som utvecklar sin akademiska litteracitet. Förslag till vidareutveckling av testet (och av den underliggande listan av akademiska ord), bland annat med utbyggnad av antalet item, diskuteras.

English abstract

A Swedish Academic Vocabulary Test – revision, validation, and suggestions for further development

Academic vocabulary is generally regarded as indispensable for academic literacy, e.g., for reading and understanding academic texts. Assessment of academic vocabulary knowledge can be relevant in a range of educational contexts. The aim of this study was to validate a multiple choice test of receptive Swedish academic vocabulary. A Swedish academic vocabulary test (SAVT) was extracted from an existing frequency-based word levels test. SAVT measures knowledge of words from a Swedish academic word list. Pilot studies were followed by minor revisions to the extracted test. Subsequently, the test, a sociolinguistic survey and a linguistic self-estimation instrument were administered to 551 students in university preparatory upper secondary education. Statistical and lexical analyses were conducted based on the results. Reliability and variance were sufficient and discriminated different proficiency levels among test-takers at group level. Positive covariance between test scores and self-reported reading ability and test score differences between groups of different gender and first languages added to the validity argument. The lexical analyses showed that word frequency, polysemy and meaning nuances between certain words could pose difficulties for some students, which is typical for a test group in the process of developing their academic literacy. Suggestions for further development of the test (and the underlying list of academic words), including the addition of more items, are discussed.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Camilla Bardel, Stockholms universitet, Sverige

Professor

Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet

Published

2022-05-16

How to Cite

Warnby, M., Malmström, H., & Bardel, C. (2022). Ett svenskt akademiskt vokabulärtest – revidering, validering och förslag på vidareutveckling. Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3282

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

akademiskt ordförråd, svenska, första- och andraspråk, test, validitet, academic vocabulary, Swedish, first and second language, validity