”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text

Authors

DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3286

Abstract

Inom ramen för en kontextualiserad grammatikundervisning utforskar och analyserar den här artikeln svenska gymnasieelevers metalingvistiska aktiviteter där de resonerar om ett skönlitterärt textutdrag. En induktiv innehållsanalys genomfördes i syfte att belysa på vilka sätt tre elevgrupper resonerar om huvudsatsformade och icke huvudsatsformade meningar i ett textutdrag ur Stina Jacksons roman Silvervägen. Resultatet visar, i likhet med tidigare studier, att elevernas resonemang i första hand stödjs av minnesregler och betydelser, vilket kan försvåra igenkännandet av den syntaktiska (o)fullständigheten. När eleverna kopplar samman meningarna till kringliggande meningar lyckas de emellertid känna igen den syntaktiska (o)fullständigheten. Även om ett betydelsemässigt fokus kan förhindra eleverna att identifiera och förklara grammatiska strukturer visar resultatet att utgångspunkten i att textuellt knyta an meningar, såväl syntaktiskt som semantiskt, kan stötta eleverna i resonemang rörande syntaktisk (o)fullständighet. Resultatet pekar vidare på att en utgångspunkt i skönlitterära texter och syntaktisk (o)fullständighet kan fungera som en deskriptiv ingång för att synliggöra och diskutera språkliga strukturer och konventioner i förstaspråksundervisningen.

English abstract

English title: “You really need to know the context”: Students’ discussion about syntactic (in)completeness in a literary text

Within the framework of a contextualized view of grammar teaching, this paper explores and analyzes metalinguistic activities in which Swedish upper secondary school students (aged 15–17) discuss a fictional text (Stina Jackson’s novel The Silver Road) and its syntactical components. In order to shed light on the students’ reflections about syntactical (in)completeness, an inductive content analysis was carried out. The findings show that the students primarily used rules of thumb and semantic associations in their reflections, which can complicate the recognition of syntactically (in)complete sentences. However, when they considered the sentences as linked together textually, they succeeded in recognizing syntactic (in)completeness. While using semantic associations can make the identification and explanation of grammatical structures more difficult, the results indicate that students’ reflections about syntactic (in)completeness can be facilitated by considering both syntactical and semantic cohesion in texts. Finally, the present study shows the potential of a contextualized grammar teaching, as it explores how fictional texts and syntactic (in) completeness can function as starting points for grammar teaching and thus support a descriptive approach to linguistic structures and conventions in the first language classroom. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-01-31

How to Cite

Strandberg, A., & Toropainen, O. . (2022). ”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text . Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3286

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

kontextualiserad grammatikundervisning, metalingvistiska resonemang, gruppsamtal, L1, gymnasieskolan, contextalized grammar teaching, metalinguistic reflection, gruop discussion, upper-secondary school