Leseleksens plass i norskfagets begynneropplæring

Authors

  • Toril Frafjord Hoem Universitetet i Stavanger, Norge
  • Åse Kari Hansen Wagner Universitetet i Stavanger, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3672

Abstract

Lekser har lange tradisjoner i skolen, til tross for blandede funn når det gjelder verdien av disse. En positiv verdi av lekser vil være avhengig av hvordan lekser rammes inn og følges opp i den daglige undervisningen. Basert på filmede observasjoner fra seks andreklasser undersøker denne artikkelen hva som kjennetegner det lekserelaterte lese- og tekstarbeidet i norskfaget. Vi stiller følgende forskningsspørsmål: (1) Hvilken plass har leselekser i norskundervisningen?, og (2) Hva slags tekstarbeid finner sted i tilknytning til leselekser? Vi finner betydelig variasjon i hvor stor del av opplæringen som er knyttet til lekserelatert arbeid og hvordan dette arbeidet rammes inn og følges opp. Mest effektivt og meningsfylt framstår leksearbeidet når det er en integrert del av undervisningen. Elevene får, ikke uventet, mest øvelekser fra læreboka for å utvikle kodekompetanse og leseflyt, men formålet med leksene er ofte underkommunisert ut over at teksten skal leses tre ganger. Det fokuseres i liten grad på at elevene skal lære strategier for avkoding og forstå hva leseflyt innebærer. Hva tekster som helhet handler om, får lite oppmerksomhet, og elevene inviteres ikke til å reflektere kritisk over teksters form og innhold. Mye tid går dessuten med til organisering av leksearbeidet, med tilhørende lavt læringstrykk.

English abstract

Reading homework in early literacy education (L1) in Norway

Homework has a long tradition in schooling, despite mixed findings regarding its value and effect. Any positive value of homework will depend on how the homework is framed and followed up in the daily teaching. Based on filmed observations from six second-grade classrooms, this article examines what characterises homework-related reading and text work in L1 in Norway. We ask the following research questions: (1) What place does reading homework have in L1 instruction? and (2) What kind of text work takes place in connection with the reading homework? We find considerable variation in the amount of teaching time that is connected to homework-related work and how this work is framed and followed up. Homework appears to be most effective and meaningful when it forms an integral part of the teaching. Most of the texts used for reading homework are taken from school textbooks and focus on developing code skills and reading fluency, but this purpose is often not communicated beyond the expectation that the text will be read three times. Teaching does not include strategies for decoding or understanding what reading fluency entails. The synthesising of
texts receives little attention, and students are not invited to reflect critically on the form or content. A lot of time is spent on organising the homework, with associated low learning outcomes.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-08-16

How to Cite

Hoem, T. F., & Wagner, Å. K. H. (2022). Leseleksens plass i norskfagets begynneropplæring. Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3672

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

leselekse, begynneropplæring, leseopplæring, literacy, reading homework, early literacy education, reading instructions