Hvordan vurdere elevers kritiske lesing? Forslag til et praktisk-didaktisk rammeverk

Authors

  • Cecilie Weyergang Universitetet i Oslo, Norge
  • Tove Stjern Frønes Universitetet i Oslo, Norge
  • Henriette Hogga Siljan Universitetet i Oslo, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v9.5111

Abstract

Denne studiens mål er å utvikle et praktisk-didaktisk rammeverk for å operasjonalisere og vurdere elevers kompetanse i kritisk lesing. I læreplanen Kunnskapsløftet 2020 framheves det at elever skal kunne stille seg kritiske til informasjonen de leser. Selv om det er bred enighet om at kritisk refleksjon over tekster er viktig, er det krevende å konkretisere hva kritisk kan bety. En del av arbeidet med å sikre at elever utvikler nødvendig lesekompetanse innebærer å utvikle vurderingsverktøy. Vurdering gir ikke bare informasjon om hva elever mestrer og ikke mestrer, men kan også modellere og konkretisere ulike tilnærminger til tekster. Det har riktignok vist seg å være utfordrende å vurdere kritisk lesing, blant annet fordi begrepet er vagt og krevende å definere. I denne studien utfører vi en litteraturgjennomgang av skandinaviske studier som berører kritisk lesing i en utdanningskontekst, og fokuserer på lesing av sakprosatekster innenfor norsk og samfunnsfag. Gjennomgangen genererer en praktisk-didaktisk modell med mulige dimensjoner av kritisk lesing. I diskusjonen eksemplifiserer vi hvordan dimensjonene kan bli observerbare i vurderingssituasjoner i skolen og drøfter modellens begrensninger og praktiske nytteverdi.

English abstract

How to assess students’ critical reading? Proposal for a practice-oriented framework

The aim of this study is to develop a practice-oriented framework for operationalizing and assessing students’ critical reading. The Norwegian curricula, Kunnskapsløftet 2020, emphasize the importance of students’ adopting a critical perspective when reading. Although there is broad agreement about the importance of critical reflection in reading, it is difficult to specify what critical means. To ensure that students develop necessary reading skills, we need assessment tools. Assessment gain information about the students’ competence, in addition, the assessment may have a modeling function by concretizing textual approaches. However, it has proven to be challenging to assess critical reading, partly because the term is vague and difficult to define. We conduct a literature review of the field of critical reading in education, based on Scandinavian studies. We focus on reading of non-fiction texts in Norwegian Language Arts and Social Science. The review generates a practice-oriented model with dimensions of what critical reading can entail. In the discussion, we exemplify how the dimensions can become observable in an assessment situation. Furthermore, we discuss the model’s limitations and practical use.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2023-06-29

How to Cite

Weyergang, C., Frønes, T. S., & Siljan, H. H. (2023). Hvordan vurdere elevers kritiske lesing? Forslag til et praktisk-didaktisk rammeverk. Nordic Journal of Literacy Research, 9(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v9.5111

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

kritisk tilnærming til tekst, leseforståelse, vurdering, morsmålsfagdidaktikk, litteraturgjennomgang, critical approach to texts, reading comprehension, assessment, L1 didactics, literature review