Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  • Harald Eriksen University of Oslo

Abstract

Formålet med denne studien var å undersøke elevers opplevde nytte av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL) er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra videregående skole. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1) retter seg mot målet med opplæringen, 2) gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3) at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM) av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213) er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel). SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at læreres forklaringer på hvordan elevene skal forbedre seg skriftlig, er positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

ABSTRACT

English title: Students' Perception of Teachers' Assessment Practice: On the Link Between the Degree of Assessment for Learning Practice and Students' Conception of the Benefit of Teachers' Written Assessments in Written Norwegian

The aim of the study was to explore student’s perceived usefulness of their Norwegian Language arts-teacher’s feedback practices in written Norwegian. On the basis of extended international research within the field of ‘Assessment for learning’ a set of theory-driven hypothesis have been developed and tested through analyses of data from a survey conducted in upper secondary school. According to theory students should perceive feedback from the teacher as useful if 1) it’s aimed towards the goals of the learning sequence, 2) provides information of how the student can reduce the gap between her/his own performance and the desired performance and 3) that the teacher facilitates further use of the feedback information in the learning process. Structural equation modelling (SEM) of results from the survey among students (N = 213) is used as method to estimate the relations between the four latent variables criteria, explanation, use and usefulness (dependent variable). SEM is chosen, as the method is suitable for investigating associations in complex data. Findings indicate that if the teacher, as perceived by the students, provides explanations on how to reduce the gap between performance and desired performance this is positively associated with usefulness. More surprisingly, the student’s perceptions of the teacher’s facilitation of use of feedback information are not significantly associated with perceived usefulness. Results are discussed in the article.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Harald Eriksen, University of Oslo
Department of teacher education and school research, University of Oslo, PhD Candidate.
Published
2017-11-30
How to Cite
Eriksen, H. (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.683
Section
Original Research Articles
Keywords
Assessment for learning, teacher’s feedback, writing in Norwegian language arts, student’s perceptions of feedback