Å bevege seg i og gjennom tekster. Skjønnlitterær lesing i tverrfaglig undervisning om rovdyr på mellomtrinnet

Authors

  • Haakon Halberg Nord universitet, Norge
  • Anne Berit Lyngstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3178

Abstract

Artikkelen drøfter hvilken rolle lesing av skjønnlitteratur kan spille i et tverrfaglig undervisningsopplegg om rovdyr. Det empiriske materialet består av gruppesamtaler med elever på mellomtrinnet som har lest to skjønnlitterære tekster om rovdyrproblematikk i forkant av et skolebesøk på Rovdyrskolen. De skjønnlitterære tekstene kan relateres til bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i LK20 i Norge. I lys av begrepene «textrörlighet» (Liberg et al., 2012) og repertoar (McCormick, 1994) drøftes det hvordan elevene posisjonerer seg i møte med tekster. Tekst 1, ei realistisk fortelling om ei jente som møter en bjørn på en skogstur, begeistrer og engasjerer elevene. Teksten er skrevet med skjønnlitterære virkemidler som er lett tilgjengelig for elevene, og skaper tydelig tverrfaglig engasjement og forståelse for dilemmaer i rovdyrproblematikken. Tekst 2 er ei fantastisk fortelling som drar veksler på samisk fortellertradisjon. Elevene møter motstand i leseprosessen, noe som trigger enkeltelever til å oppklare og forstå teksten. Artikkelen argumenterer for at skjønnlitteraturen kan føre til kritisk tenkning og refleksjon i en tverrfaglig sammenheng.

ENGLISH ABSTRACT

Being in and moving through texts. Reading fiction in interdisciplinary teaching about predators at the upper primary level

The article discusses the role reading fiction can play in an interdisciplinary teaching program about predators. The empirical material consists of discussions in groups with students at the upper primary level who read two fictional texts about predator issues, prior to a school visit to a Wildlife Park. The fiction texts can be related to sustainable development as an interdisciplinary theme in LK20 in Norway. In order to explore how the students position themselves when reading, the terms “text movability” (Liberg et al., 2012) and “repertoire”(McCormick, 1994) are adopted. Text 1, a realistic story about a girl who meets a bear on a forest trip, excites and engages the students. The text is written with fictional tools that are easily accessible to students, and creates a clear interdisciplinary commitment and understanding of dilemmas concerning the predator problem. Text 2 is a fantastic story related to the Sami storytelling tradition. Studentsencounter resistance in the reading process, triggering individual students to engage with and understand the text. The article argues that fiction can lead to critical thinking and reflection in an interdisciplinary context. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-12-16

How to Cite

Halberg, H., & Anne Berit Lyngstad. (2022). Å bevege seg i og gjennom tekster. Skjønnlitterær lesing i tverrfaglig undervisning om rovdyr på mellomtrinnet. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 64–81. https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3178

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

skjønnlitteraær lesning, bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, textrörlighet, repertoar, reading fiction, sustainable development, interdisciplinary themes, text movability, repertoire