’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråkutveckling

Abstract

Den här studien tar sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt där pedagoger i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju pedagoger i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt pedagogerna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot pedagogernas egna men också elevernas meningsskapande. Studien genomfördes utifrån sociokulturell teori, med pragmatismens begrepp erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya aktörer för att skapa ny kunskap hos både pedagoger och elever. Exempelvis upptäckte elever i samband med bedömningsaktiviteten att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde pedagogerna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om den didaktiska nyttan med att förskoleklassens pedagoger har kännedom om sina elevers skriftspråkslärande olika skriftspråkspraktiker i verksamhetens lekbaserade pedagogik snarare än att framhålla ett behov av att förskoleklassen undervisar om läsning.

(Published 29 March, 2017)

Citation: T. Alatalo ‘‘’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling.’’ Nordic
Journal of Literacy Research, Vol. 3, 2017, pp. 1-18. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v3.479

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-03-29
How to Cite
Alatalo, T. (2017). ’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråkutveckling. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.479
Section
Original Research Articles
Keywords
Avkodning, Bedömning, Erfarenhet, Förskoleklass, Meningsskapande