’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråkutveckling

Authors

DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v3.479

Abstract

Den här studien tar sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt där pedagoger i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju pedagoger i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt pedagogerna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot pedagogernas egna men också elevernas meningsskapande. Studien genomfördes utifrån sociokulturell teori, med pragmatismens begrepp erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya aktörer för att skapa ny kunskap hos både pedagoger och elever. Exempelvis upptäckte elever i samband med bedömningsaktiviteten att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde pedagogerna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om den didaktiska nyttan med att förskoleklassens pedagoger har kännedom om sina elevers skriftspråkslärande olika skriftspråkspraktiker i verksamhetens lekbaserade pedagogik snarare än att framhålla ett behov av att förskoleklassen undervisar om läsning.

ABSTRACT

English title: "Kalle, You Know How to Read!" Preschool Teachers Highlight Preschoolers' Literacy Development

The basis of this study is a training project in which preschool class teachers were given opportunities to develop their content knowledge in the field of literacy through experiences in action and reflection. Seven teachers were interviewed about their experiences in conjunction with an assessment of the literacy development of pupils. The purpose of the study was to investigate what meaning making, according to the teachers, occurs in conjunction with assessment. The focus was on the teachers’ descriptions of their own meaning making as well as that of the students. The study is based on sociocultural theory and the pragmatic concepts of experience and meaning making as central analytical tools, which made apparent the teachers’ deepened understanding about students’ literacy development. From the material, a picture emerges that demonstrates how teachers and students reevaluate and use prior experiences together with new experiences to develop their knowledge and understanding. For example, the teachers describe how in conjunction with the assessment activity, students discovered they could read. In the encounter between the project’s subject focus and practical activities, the teachers were able to reevaluate former experiences and discover that preschool class students can read as well as how they read and how they – the teachers – can stimulate the students further. The intention of the study is to open up for discussion how a training project about literacy development can provide further opportunities on the part of preschool teachers to stimulate students further and help them meet the objectives set by the school.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2017-03-29

How to Cite

Alatalo, T. (2017). ’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråkutveckling. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.479

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

Avkodning, Bedömning, Erfarenhet, Förskoleklass, Meningsskapande