Geoliteracy i ungdomsskolen: Hvordan legger en ungdomsskolelærer til rette for lesing av grafiske representasjoner i geografi

  • Hanne Egenæs Staurseth Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger, Norge

Abstract

I senere år har både norsk og internasjonal leseforskning vektlagt og operasjonalisert fagpersonens
tenke- og væremåter for å finne fagrelevante tekstpraksiser. Et skolefag som har fått lite oppmerksomhet,
er geografi. Det er vanskelig å tenke seg geografifaget uten grafiske representasjoner som
kart og diagram. Denne artikkelen utforsker dette underbeskrevede fagdidaktiske området gjennom
en case-studie med følgende spørsmål: Hvordan legger en ungdomsskolelærer til rette for
lesing av grafiske representasjoner i geografi i et gitt emne? Spørsmålet utforskes med empiri fra
to skoletimer der åttendeklasseelever har sine første tilnærminger til de grafiske representasjonene
klimasonekart og klimadiagram. Artikkelen henter begrep fra sosialsemiotikkens visuelle grammatikk
og fra leseopplæringsteori for å synliggjøre utfordringer elevene kan ha med tekstene, samt hvordan
lærer tilrettelegger for lesing av dem. Utdragene fra klasserommet viser at det både er faglige og
tekstlige utfordringer ved å bruke grafiske representasjoner, og at læreren spiller en vesentlig rolle
i forståelsen av disse ved å gi eksplisitt instruksjon i spesialiserte måter å lese representasjonene på
gjennom deiktisk modellering, oppgavedesign som utforsker tekstene og reflekterende spørsmål.

ABSTRACT

English title: Geo-Literacy in Lower Secondary Education: How Do Lower Secondary Teachers Facilitate Students' Reading of Graphical Representations in Geography Lessons

Norwegian and international literacy research have in recent years emphasized and operationalized
the subject expert’s conduction of and way of thinking in disciplines in search of adequate disciplinary
literacy practices. One school subject that has received little research attention is geography.
It is difficult to imagine geography without graphical representations such as maps and diagrams.
This article explores this underdescribed field of research through a case-study with the following
question: How does a lower secondary school teacher facilitate students’ reading of graphical representations
in geography in a given topic area? The question is explored through empirical data from
two lessons during which one class of eighth grade students have their initial approaches to the
graphical representations climate zone maps and climate diagrams. The article applies concepts from the social semiotics’ grammar of visual design and literacy theories to make apparent students’
challenges with graphical representations and how the teacher facilitates the reading of such texts.
The article demonstrates that there are both disciplinary and textual challenges relating to the
use of graphical representations, and emphasizes the role of the teacher in students’ reading of
such representations by giving explicit instruction in specialized ways to read the representations
through deictic modeling, task designs that explores the texts, and reflective questions.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-06-28
How to Cite
Staurseth, H. E. (2018). Geoliteracy i ungdomsskolen: Hvordan legger en ungdomsskolelærer til rette for lesing av grafiske representasjoner i geografi. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v4.687
Section
Original Research Articles
Keywords
fagspesifikk literacy, literacydidaktikk, lesing i geografi, grafiske representasjoner, ungdomsskolen, disciplinary literacy, literacy didactics, reading in geography, graphical representations, lower secondary school